ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร

ข่าวสมัครงาน

-สวัสดิการของบริษัท
1.  ค่าครองชีพ12.เครื่องแบบพนักงาน
2.  ค่าเช่าบ้าน   13.พักร้อนประจำปี
3.  ค่าพาหนะ14.สหกรณ์ออมทรัพย์
4.  ค่าช่วยเหลือบุตร15.เบี้ยเลี้ยงพนักงานที่ออกไปนอกบริษัท
5. ค่าเข้ากะ   16.ค่าประสบการณ์  
6. เบี้ยขยัน   17.ตรวจสุขภาพประจำปี
7. เบี้ยขยันพิเศษ   18.กีฬาสี
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ19.ซื้อวันลาพักร้อน
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ20.อาหารราคาสวัสดิการ
9. กองทุนฌาปนกิจ21.ประกันชีวิต
10.เจ้าภาพงานศพ22.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
11.โบนัสปลายปี
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ยังไม่เปิดรับสมัคร”

ประชาสัมพันธ์

“ยังไม่มีเรื่องประชาสัมพันธ์”

กิจกรรม

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานหรือสภาพการทำงานให้เกิดความสะดวก ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ความปลอดภัยและคุณภพของงาน อันเป็น
พื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต
– กิจกรรมตรวจประเมินพื้นที่กิจกรรมทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน
– กิจกรรมติดตามผลและมอบรางวัลทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน
– กิจกรรมตรวจประเมินผลพิ้นที่กิจกรรมโดยหัวหน้างาน คณะกรรมการ บริหาร ทุกช่วงสิ้นเดือน
– สรุปผลการตรวจพื้นที่กิจกรรม
– กิจกรรมมอบของรางวัลให้กับพื้นที่ที่มีผลการตรวจได้ตามเกณท์ประเมิน
ประชุมทบทวนแผนการดำเนินกิจกรรมทุกต้นเดือน

กิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร ด้วยการทำงานให้น้อยลง ด้วยการปรับปรุงงานด้วยตนเอง เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าเดิม เพื่อมุ่งสร้างศักยภาพส่วนบุคคลของพนักงานทุกระดับชั้น ทุกหน่วยงาน ให้รู้จักบริหารจัด
การความแปรปรวนรายวันที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานที่จุดปฏิบัติงาน ที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน ที่จะนำไปใช้
กับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
– กิจกรรมนำเสนอกิจกรรมปรับปรุงจากพนักงานทุกส่วนทุกหน่วยงาน
– วิเคราะห์และสรุปผลการนำเสนอกิจกรรมโดยคณะทำงาน
– กิจกรรมมอบของรางวัลให้กับผู้นำเสนอกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ดสื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงกิจกรรม
หมายเหตุ
กิจกรรมอาจไม่มีทุกเดือนขึ้นอยู่กับการนำเสนอกิจกรรมจากพนักงานทุกหน่วยงาน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานจะจัดขึ้นตามแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งเนื้อหาที่นำมาให้ความรู้แก่พนักงาน
นั้นจะเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่จำเป้นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในปัจจุบัน