ข่าวสาร

สมัครงาน

-สวัสดิการของบริษัท
1.  ค่าครองชีพ12.เครื่องแบบพนักงาน
2.  ค่าเช่าบ้าน   13.พักร้อนประจำปี
3.  ค่าพาหนะ14.สหกรณ์ออมทรัพย์
4.  ค่าช่วยเหลือบุตร15.เบี้ยเลี้ยงพนักงานที่ออกไปนอกบริษัท
5. ค่าเข้ากะ   16.ค่าประสบการณ์  
6. เบี้ยขยัน   17.ตรวจสุขภาพประจำปี
7. เบี้ยขยันพิเศษ   18.กีฬาสี
8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ19.ซื้อวันลาพักร้อน
9. กองทุนฌาปนกิจ20.อาหารราคาสวัสดิการ
10.เจ้าภาพงานศพ21.ประกันชีวิต
11.โบนัสปลายปี22.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ยังไม่เปิดรับสมัคร”

ประชาสัมพันธ์

“ยังไม่มีเรื่องประชาสัมพันธ์”