คณะผู้บริหาร

ตำแหน่งชื่อ-นามสกุล
ประธานบริษัทคุณมาซาโอะ อะคิบะ
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคุณคาซูฮิโระ ซูซุกิ
ที่ปรึกษาด้านเทคนิคคุณฮิโรมิ มูระตะ
ที่ปรึกษาด้านการผลิตคุณเทรูมาซะ มะเอะฮาระ
ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิตคุณอรุโนทัย โปร่งสันเทียะ
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและการผลิตคุณเกรียงศักดิ์ วิชาชัย
ผู้จัดการแผนกควบคุมและประกันคุณภาพคุณประคัลภ์ ปัญญาว่อง
ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชีคุณนัฐธิดา ศรีสุวรรณ
ข้อมูล ณ 28 เมษายน พ.ศ. 2565