ด้านสิ่งแวดล้อม

โรงงานสีเขียว

โรงงานสีเขียว

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

      1. บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด จะปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่วางไว้      

      2. บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด จะทุ่มเทปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการทำงานของระบบสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน มลพิษ ซึ่งบรรลุได้โดย
o   มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตุดิบและกระบวนการผลิต โดยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสิ่งเหล่านั้น ก่อนที่จะนำวัตถุดิบใหม่มาใช้ หรือก่อนมีกระบวนการผลิตใหม่ๆ
o   หาวิธีการลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดระดับมลพิษและปริมาณของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม       

      3. บริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด มีความพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ต่อพนักงานทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติและการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมบังเกิดผลมากที่สุด

      4. ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นและให้ความร่วมมือที่ดีในกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม